Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Botlek Business Club

1. De Botlek Business Club

1.1. De Botlek Business Club, opgericht 2 januari 2002, is een onafhankelijk vereniging, die tot doel heeft het bevorderen van contacten tussen (aangesloten) ondernemingen in de Botlek, gemeente Rotterdam en omstreken door het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten.
1.2. De kosten van de Botlek Business Club worden gefinancierd vanuit de contributies van de aangesloten ondernemingen.

2. Het Lidmaatschap

2.1. Voor het Lidmaatschap komen ondernemers, ondernemende instellingen in aanmerking (hierna: het Lid of de Leden). Het bestuur van de Botlek Business Club beslist over de toelating van een Lid.
2.2. Aansluiting bij de Botlek Business Club (hierna: het Lidmaatschap) is bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar.

3. Evenementen en bijeenkomsten

3.1. De evenementen die door de Botlek Business Club worden georganiseerd zijn toegankelijk middels aanmelding op de website of op uitnodiging.
3.2. De Botlek Business Club kan te allen tijde deelname zonder opgave van redenen weigeren, ook nadat de deelname is bevestigd.
3.3. Aan deelname van evenementen kunnen kosten verbonden zijn. In voorkomend geval worden bedoelde kosten vooraf aan de Leden gecommuniceerd.
3.4. Een Lid is verplicht zich te onderwerpen aan de toepasselijke (huis-)regels van de Botlek Business Club, de organisator en/of gastheer van het evenement.
3.5. De Botlek Business Club behoudt zich het recht voor om een evenement te allen tijde te annuleren, te onderbreken of te staken, zonder gehoudenheid onkosten of schade te vergoeden.

4. AVG en aansprakelijkheid

4.1. Als Lid stemt u ermee in dat de Botlek Business Club de gegevens, die u aan de vereniging verstrekt (zoals o.a. uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens) verwerkt en bewaart, alsmede via de website van de Botlek Business Club deelt met andere Leden en deelt met de organisatie van de evenementen waarvoor u zich via de Botlek Business Club kunt aanmelden.
4.2. De Botlek Business Club is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen door Leden verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
4.3. De Botlek Business Club is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die door de Botlek Business Club aan Leden zijn aangeboden namens derden.

5. Contributie, opzegging en beëindiging

5.1. Het contributiejaar loopt van 1 mei tot 30 april. Leden ontvangen jaarlijks in april een factuur in Euro’s (vrij van Btw)van de penningmeester van de Botlek Business Club. Betaling van het Lidmaatschap dient plaats te vinden binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
5.2. Lid worden kan gedurende het lopende contributiejaar. Een nieuw toegetreden Lid ontvangt als dan voor de resterende looptijd van het contributiejaar een pro rata factuur (betalingstermijn 2 weken).
5.3. Tussentijdse opzegging gedurende het lopende contributiejaar is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij tussentijdse opzegging gedurende een contributiejaar vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van betaalde contributie plaats.
5.4. Daarnaast kan het Lidmaatschap, zonder verdere ingebrekestelling, (met onmiddellijke ingang) worden beëindigd door het bestuur van de Botlek Business Club in de navolgende gevallen:
Een Lid komt de regels die in gevolge het Lidmaatschap gelden niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
Bij faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van het Lid.

6. Toepasselijk recht

6.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.